Cypripedium regina white
Vitblommande Gyckosko 

Symbol beskrivning